Editar imagen banner principal

Avís legal

AVÍS LEGAL DEL WEB WWW.ONCE.ES Abre Web externa en ventana nuevaDE L’ORGANITZACIÓ NACIONAL DE CECS ESPANYOLS (ONCE)

OBJECTE: aquesta pàgina Web ha estat dissenyada per donar a conèixer i permetre l'accés al públic a la informació relativa als continguts i activitats diverses que ofereix l'ORGANITZACIÓ NACIONAL DE CECS ESPANYOLS (ONCE), amb NIF Q-2866004-A, amb telèfon de contacte +34 915890667 (contacte administratiu ES-NIC), amb número de fax +34 915899020, amb domicili social al carrer José Ortega y Gasset, 18, 28006 Madrid, Espanya; les normes estatals reguladores de la qual les defineix el "Reial decret 358/1991, de 15 de març, pel qual es reordena l'Organització Nacional de Cecs Espanyols", modificat pels "reials decrets 1200/1999, de 9 de juliol i 1359/2005, de 18 de novembre". (Informació oferta en compliment de l'article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic). A més, es possibilita l'accés a altres informacions, productes i serveis d'entitats diferents de l’ONCE, així com les que esdevenen accessibles a través dels "links" (enllaços) i connexions existents. L’ONCE es reserva el dret a modificar aquesta política a la seva discreció.

CONTINGUTS: tots els continguts que es faciliten en aquest Web han estat elaborats amb informació procedent tant de fonts internes de l’ONCE, com de fonts externes a l’Organització mateixa, motiu pel qual l’ONCE no es fa responsable de la possible falta d'actualització o inexactitud de la informació pertanyent a aquestes fonts externes, i respon únicament pels continguts que provenen directament de les seves fonts internes i identificats degudament amb el seu copyright. Per això, abans de prendre cap decisió o fer cap acció, l’ONCE recomana a l'Usuari que comprovi la informació rebuda amb una altra font.

Es facilita a través d'aquest Web informació sobre serveis destinats a coneixement que en tot cas se subjectaran als termes i condicions expressament detallats a cada moment i accessibles des d'aquesta pàgina Web que estaran subjectes a les diferents disposicions legals que hi són aplicables. 

ACCÉS I ÚS: tant l'accés a aquesta pàgina Web, com l'ús que es pugui fer de la informació i continguts inclosos en aquesta, serà responsabilitat exclusiva de qui el realitzi.

Les condicions d'accés a aquesta Web estaran supeditades a la legalitat vigent i els principis de la bona fe i ús lícit per part de l'Usuari d'aquesta, i quedarà prohibit amb caràcter general qualsevol tipus d'actuació en perjudici de l’ONCE o de tercers.

Es considerarà terminantment prohibit l'ús d’aquesta pàgina Web amb fins il·legals o no autoritzats.

RESPONSABILITAT: l’ONCE no es fa responsable sota cap concepte de cap tipus de dany que puguin ocasionar els Usuaris a aquesta pàgina Web, o a qualsevol altra, per l'ús il·legal o indegut d'aquesta, o dels continguts i informacions accessibles o facilitades a través seu. 
SERVEI: l’ONCE es reserva el dret de suspendre l'accés a la seva pàgina Web, sense avís previ, de manera discrecional i temporal, per raons tècniques o de qualsevol altra índole, i així mateix pot modificar unilateralment tant les condicions d'accés, com la totalitat o part dels continguts que hi ha inclosos.

ENLLAÇOS A PÀGINES DE TERCERS: els enllaços en aquesta àrea li permetran deixar el lloc de l’ONCE. Els llocs enllaçats no estan controlats per l’ONCE i l’ONCE no es fa responsable dels continguts de cap lloc enllaçat ni de cap enllaç que es trobi en qualsevol lloc enllaçat, ni de cap canvi o actualització d’aquests llocs. L’ONCE no es fa responsable d'actes de "webcasting" (difusió web) o qualsevol altra forma de transmissió efectuada des de qualsevol lloc enllaçat. L’ONCE només li està proporcionant aquests enllaços a vostè per a la seva comoditat, i la inclusió de qualsevol enllaç no implica l'aprovació del lloc per part de l’ONCE.

L’ONCE informa que la funció dels "links" o enllaços que apareixen en les seves pàgines és exclusivament informar l'Usuari sobre l'existència d'altres fonts d'informació sobre la matèria a internet, en què podrà ampliar les dades que ofereix aquest Web. Aquests "links" no comporten un suggeriment, una invitació o recomanació per visitar els llocs de destinació, i per això, l’ONCE no serà responsable del resultat que s’obtingui a través dels enllaços.

GENERALS: per a qualsevol qüestió litigiosa o que incumbeixi la pàgina Web de l’ONCE, serà aplicable la legislació espanyola, i seran competents per resoldre tots els conflictes derivats o relacionats amb l'ús d'aquesta pàgina Web, els jutjats i tribunals de Madrid (Espanya).

PROPIETAT INTEL·LECTUAL: en virtut del que estableix el Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de propietat intel·lectual, tots els drets sobre els documents allotjats en aquesta Web són propietat de l'Organització Nacional de Cecs Espanyols (ONCE), i se’n permet la utilització, totalment o parcialment, amb fins docents o de recerca, sempre que s'hi indiqui expressament la font, l'autoria i la titularitat de l’ONCE sobre aquests documents.
L'accés a la pàgina Web de l’ONCE implica l'acceptació de totes les condicions expressades anteriorment.