Editar imagen banner principal

Aviso legal

AVISO LEGAL DA WEB WWW.ONCE.ES Abre Web externa en ventana nuevaDA ORGANIZACIÓN NACIONAL DE CIEGOS ESPAÑOLES (ONCE)

OBXECTO: A presente páxina Web foi deseñada para dar a coñecer e permitir o acceso ao público á información relativa aos contidos e actividades diversas ofrecidos pola ORGANIZACIÓN NACIONAL DE CIEGOS ESPAÑOLES (ONCE), con NIF Q-2866004-A, con teléfono de contacto +34 915890667 (Contacto Administrativo ES-NIC), con número de fax +34 915899020, con domicilio social en calle José Ortega e Gasset, 18, 28006 Madrid, España; e cuxas Normas Estatais Reguladoras están definidas no "Real Decreto 358/1991, de 15 de marzo, polo que se reordena a Organización Nacional de Ciegos Españoles", modificado por "os Reais Decretos 1200/1999, de 9 de xullo, e 1359/2005 de 18 de Novembro" (información ofrecida en cumprimento do artigo 10 da Lei 34/2002, de 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico). Ademais, posibilítase o acceso a outras informacións, produtos e servizos de entidades distintas á ONCE, así como aquelas que se converten en accesibles a través dos "links" (enlaces) e conexións existentes. A ONCE resérvase o dereito a modificar a presente política á súa discreción. 

CONTIDOS: Todos os contidos facilitados nesta Web foron elaborados con información procedente tanto de fontes internas da ONCE, coma de fontes externas á propia Organización, motivo polo que a ONCE non se fai responsable da posible falta de actualización ou inexactitude da información pertencente as devanditas fontes externas, respondendo unicamente por aqueles contidos que proceden directamente das súas fontes internas e debidamente identificados co seu Copyright. Por iso, antes de tomar ningunha decisión ou realizar ningunha acción, a ONCE recomenda ao Usuario a comprobación da información recibida con outra fonte.

Facilítase a través desta Web información acerca de servizos destinados a coñecemento, que en todo caso se suxeitarán aos termos e condicións expresamente detallados en cada momento e accesibles desde esta páxina Web, que se suxeitarán ás distintas disposicións legais de aplicación. 

ACCESO E USO: Tanto o acceso a esta páxina Web, coma o uso que se poida facer da información e contidos incluídos na mesma, será da exclusiva responsabilidade de quen o realice.

As condicións de acceso a esta Web estarán supeditadas á legalidade vixente e aos principios da boa fe e uso lícito por parte do usuario da mesma, quedando prohibido con carácter xeral calquera tipo de actuación en prexuízo da ONCE ou de terceiros.

Considerarase terminantemente prohibido o uso da presente páxina Web con fins ilegais ou non autorizados. 

RESPONSABILIDADE: A ONCE non se fai responsable baixo ningún concepto por ningún tipo de dano que puidesen ocasionar os Usuarios á presente páxina Web, ou a calquera outra, polo uso ilegal ou indebido da mesma, ou dos contidos e informacións accesibles ou facilitadas a través de ela.

SERVIZO: A ONCE resérvase o dereito de suspender o acceso á súa páxina Web, sen previo aviso, de forma discrecional e temporal, por razóns técnicas ou de calquera outra índole, podendo así mesmo modificar unilateralmente tanto as condicións de acceso, como a totalidade ou parte dos contidos nela incluídos.

ENLACES A PÁXINAS DE TERCEIROS: Os enlaces nesta área permitiranlle deixar o sitio da ONCE. Os sitios enlazados non están controlados pola ONCE, e a ONCE non se fai responsable dos contidos de ningún sitio enlazado nin de ningún enlace que se atope en calquera sitio enlazado, nin de ningún cambio ou actualización de tales sitios. A ONCE non se fai responsable de actos de "webcasting" ou calquera outra forma de transmisión efectuada desde calquera sitio enlazado. A ONCE só lle está proporcionando estes enlaces a vostede para a súa comodidade, e a inclusión de calquera enlace non implica a aprobación do sitio pola ONCE.

A ONCE informa de que a función dos "links" ou enlaces que aparecen nas súas páxinas é exclusivamente a de informar ao usuario sobre a existencia doutras fontes de información sobre a materia en Internet, onde poderá ampliar os datos ofrecidos nesta Web. Estes "links" non supoñen unha suxestión, invitación ou recomendación para a visita dos lugares de destino, e por iso, a ONCE non será responsable do resultado obtido a través deses enlaces.

XERAIS: Para toda cuestión de litixios ou que incumba á páxina Web da ONCE, será de aplicación a lexislación española, sendo competentes para a resolución de todos os conflitos derivados ou relacionados co uso desta páxina Web, os Xulgados e Tribunais de Madrid (España).

PROPIEDADE INTELECTUAL: En virtude do establecido no Real Decreto Lexislativo 1/1996, de 12 de abril, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei de Propiedade Intelectual, todos os dereitos sobre os documentos aloxados nesta Web son propiedade da Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE), permitíndose a súa utilización, total ou parcialmente, con fins docentes ou de investigación, sempre que se indique expresamente a fonte, a autoría e a titularidade da ONCE sobre os devanditos documentos.

O acceso á páxina Web da ONCE implica a aceptación de todas as condicións anteriormente expresadas.