Gobernanza e transparencia

2023 GOBERNANZA Y TRANSPARENCIA. La transparencia forma parte de nuestro ADN

A transparencia forma parte do noso ADN

No Grupo Social ONCE caracterizámonos pola total transparencia na xestión, que nos acompañou desde a nosa creación hai máis de oito décadas. Actuamos en España e en moitos lugares fora do país e, en todos eles, informamos á sociedade da xestión de toda a nosa actividade.

Cada ano, a través da publicación das memorias, e na nosa información diaria, damos a coñecer o que ofrecemos á cidadanía, o noso propósito e o noso desempeño en contribución á sociedade, en todos os ámbitos, desde o máis social ao máis económico. Todo sen esquecer o alto nivel de auditoría, tanto de organismos públicos coma privados, ao que se someten as contas do Grupo Social ONCE anual ou periodicamente.

2023 GOBERNANZA Y TRANSPARENCIA. Nuestra estructura organizacional

A nosa estrutura de organización

O Grupo Social ONCE conta con tres áreas de acción: social, fundacional e empresarial, que realizan a súa actividade a través das súas propias direccións executivas. Cada área ten autonomía organizativa e diferenciada, se ben comparten un órgano de alta dirección que se encarga de supervisar, coordinar e dirixir a estratexia: o Consello Xeral da ONCE.

O Consello Xeral é o máximo órgano de goberno e representación das persoas con cegueira e con discapacidade visual severa na ONCE. Ademais, coordina as tres áreas principais de todo o Grupo Social ONCE, representadas dentro do propio Consello polos seus executivos de maior nivel.

Ademais, a supervisión e control sobre a actividade da Organización é competencia exclusiva do Goberno da Nación mediante o Consello de Protectorado da ONCE, no que participan os ministerios de Dereitos Sociais e Axenda 2030; Consumo; Facenda; Interior; Educación e Formación Profesional; e Traballo e Economía Social, así coma unha representación da propia Entidade.

Consello Xeral

Desde 1982, o Consello Xeral é elixido polos afiliados e afiliadas nun proceso democrático que se realiza cada catro anos. É o órgano encargado de velar pola estabilidade institucional e financeira da Organización; polo cumprimento dos seus fins sociais e de solidariedade; pola correcta administración dos seus recursos mediante unha xestión transparente e eficiente; polo artellamento de relacións institucionais e de colaboración con outras institucións; pola defensa dos sinais de identidade da Organización e do seu status xurídico; polo respecto aos Dereitos Humanos, a participación plural das persoas afiliadas e a súa plena inclusión na sociedade; e polo establecemento dunhas condicións dignas de calidade de vida para todo o seu persoal laboral.

As últimas eleccións celebráronse o 1 de decembro de 2022.

Desde este PDF podes coñecer en detalle ao Consello Xeral. Está composto na actualidade por 11 vogais (6 homes e 5 mulleres) e un secretario xeral non conselleiro e non executivo, axustándose ao principio de representación equilibrada de mulleres e homes. O seu perfil maioritario é persoa con estudos universitarios, cunha función previa en postos de xestión, executivos e/ou nos órganos de representación territoriais. A asignación de competencias lévase a cabo en función do seu perfil e procurando a excelencia no desempeño do cargo e, de maneira complementaria, recibindo formación en cultura institucional e habilidades directivas.

O Consello Xeral da ONCE é o máximo órgano de representación dos afiliados e de goberno da entidade. Del dependen directamente os 17 Consellos Territoriais (un por cada Comunidade Autónoma), que asumen as competencias de representación a esa escala autonómica.
Responsive Image

Área Social. ONCE. Dirección Xeral

 
A Dirección Xeral da ONCE é o órgano encargado da xestión directa dos servizos que se prestan ás persoas cegas e, igualmente, da área de xogo; dela dependen unha ampla estrutura territorial e Centros Especializados para a atención persoal de todas as persoas cegas afiliadas á Organización.

As estruturas e organigramas da ONCE responden a un modelo que reflicte a diversidade na Entidade, adecuadamente proporcionado, profesional, que garante o seu carácter unitario e cohesivo e suxeito aos intereses e fins da Organización, con capacidade de adaptación ao cambio, á transformación dixital, á dixitalización de procesos, á procura da excelencia e á superación da brecha xeracional.

Á Dirección Xeral corresponde a xestión ordinaria da Entidade, para o que executa os acordos do Consello Xeral e actúa conforme aos principios xerais de unidade institucional en todo o territorio do Estado, subordinación xerárquica, desconcentración, transparencia, eficacia, coordinación sinérxica e vocación de servizo ao colectivo de persoas afiliadas.
Dependen da Dirección Xeral os servizos centrais, territoriais e especializados da ONCE. Nos servizos centrais, e baixo a dependencia xerárquica do Director Xeral, existen tres direccións xerais adxuntas (Xogo, Servizos Sociais para Persoas Afiliadas, e Organización, Talento e Innovación e Sostibilidade) así coma oito direccións executivas e diversas unidades técnicas e asesorías.
 

Estructura territorial e especializada

 
A ONCE estrutúrase territorialmente en dezasete Delegacións Territoriais (unha por Comunidade Autónoma) e cinco Direccións de Zona.

En función do volume e das necesidades organizativas de cada un deles, estes centros directivos contan con departamentos, así como con Direccións de Apoio e Axencias adscritas, segundo os criterios que establece a Dirección Xeral. A ONCE ten presenza en todas as provincias españolas e sede física, cando menos, en todas as capitais de provincia.

Os Centros Especializados teñen encomendada a organización e xestión daqueles servizos, prestacións e actividades transversais que, pola súa singularidade ou especialidade, se requiren para un adecuado cumprimento dos fins sociais da Organización.

Actualmente son nove centros directivos: os cinco Centros de Recursos Educativos (CRE); o Centro de Tiflotecnoloxía e Innovación (CTI); o Servizo Bibliográfico (SBO); o Centro Loxístico e de Produción de Lotería; e a Escola de Fisioterapia.

Aquí podes descargar en PDF eo organigrama esquemático da ONCE

Otras fundaciones

 
El Grupo Social ONCE mantiene además su línea fundacional con otras tres fundaciones que cubren realidades específicas de las personas ciegas.

La Fundación ONCE para la Atención de Personas con Sordoceguera (FOAPS), creada en 2007 para promover el desarrollo de programas dirigidos a la atención de las necesidades específicas de las persoas con esta discapacidad. Depende de la Dirección General de la ONCE.

La Fundación ONCE del Perro Guía (FOPG), nacida en 1990 con el objetivo de crear un centro de adiestramento de perros guía que respondan a las necesidades de mejora de la autonomía persoal de sus afiliados. Depende de la Dirección General de la ONCE.

La Fundación ONCE para la Solidaridad con Personas Ciegas de América Latina (FOAL), creada en 1998 para promover la plena integración educativa, social y laboral de las personas con discapacidad visual de América Latina. Depende del Consejo General de la ONCE.

2023 GOBERNANZA Y TRANSPARENCIA. Foto Oncelio Torre ilunion

 

Área Fundacional. Fundación ONCE e máis

A vertente fundacional do Grupo Social ONCE está liderada pola Fundación ONCE para a Cooperación e Inclusión Social de Persoas, o instrumento fundamental de solidariedade da Organización coas persoas con outras discapacidades diferentes á cegueira. É unha entidade de natureza fundacional sen ánimo de lucro, de carácter benéfico-asistencial e de ámbito estatal. O Padroado é o máximo órgano de goberno da Fundación ONCE.

Nel teñen representación, ademais da ONCE, as distintas organizacións nacionais de persoas con discapacidade (física, intelectual, sensorial...), coma son COCEMFEPlena Inclusión (antes FEAPS), CNSEFIAPASASPACEFEAFES, ademais dos Ministerios con competencias nesta materia. Tamén forma parte del o Comité Español de Representantes das Persoas con Discapacidade (CERMI), que agrupa ás principais organizacións de persoas con discapacidade de España, que representan aos 4,3 millóns de persoas con discapacidade e ás súas familias que existen no noso país, entre outros. Existe tamén unha Comisión Permanente como órgano delegado do Padroado e un Comité directivo como órgano de xestión colexiado.

Descarga aquí o organigrama en PDF da Fundación ONCE

Área empresarial.
Ilunion

A Organización suma nas últimas décadas unha serie de empresas que, dependentes da ONCE ou de Fundación ONCE, trataron de demostrar que a rendibilidade económica é compatible co emprego para persoas con discapacidade. Estas empresas, agrupadas baixo as denominacións de Ceosa e Fundosa, uníronse en 2014 para dar lugar a Ilunion, as empresas sociais do Grupo Social ONCE, cuxo obxectivo principal é crear emprego de calidade para persoas con discapacidade e, ao tempo, demostrar que os parámetros de excelencia e rendibilidade son compatibles co enfoque social.

Ilunion actúa en máis de 50 liñas de negocio, agrupadas en seis divisións (Servizos, Hoteleira e Hospitalaria, Sociosanitaria, Comercialización, Consultoría e Economía Circular).

O Consello Xeral de Ilunion está formado por 12 membros e un secretario non conselleiro. Ademais, o equipo directivo, dependente do Conselleiro Delegado está organizado en catro Direccións Corporativas (primeiro nivel directivo) e, a un nivel xerárquico inferior, as direccións das seis divisións empresariais e as Direccións de Áreas. O Comité de Dirección, órgano colexiado de xestión interna, está formado nun 67% por persoas con discapacidade, e o total está composto por un 57% de mulleres e un 50% de homes.

Código ético y guía de conducta de los trabajadores y trabajadoras del Grupo Social ONCE