Governança i transparència

2023 GOBERNANZA Y TRANSPARENCIA. La transparencia forma parte de nuestro ADN

La transparència forma part del nostre ADN

En el Grup Social ONCE ens caracteritzem per la total transparència en la gestió, que ens ha acompanyat des de la nostra creació fa més de vuit dècades. Actuem a Espanya i en molts llocs fora del país, i en tots aquests, informem la societat de la gestió de tota la nostra activitat.

Cada any, a través de la publicació de les memòries, i en la nostra informació diària, donem a conèixer el que oferim a la ciutadania, el nostre propòsit i el nostre acompliment en contribució a la societat, en tots els àmbits, des del més social fins al més econòmic. Tot sense oblidar l'alt nivell d'auditoria, tant d'organismes públics com privats, al qual se sotmeten els comptes del Grup Social ONCE anualment o periòdicament.

2023 GOBERNANZA Y TRANSPARENCIA. Nuestra estructura organizacional

La nostra estructura organitzacional

El Grup Social ONCE compta amb tres àrees d'acció: social, fundacional i empresarial, que realitzen la seva activitat a través de les seves pròpies direccions executives. Cada àrea té autonomia organitzativa i diferenciada, si bé comparteixen un òrgan d'alta direcció que s'encarrega de supervisar, coordinar i dirigir l'estratègia: el Consell General de l’ONCE.

El Consell General és el màxim òrgan de govern i representació de les persones amb ceguesa i amb discapacitat visual severa a l’ONCE. A més, coordina les tres àrees principals de tot el Grup Social ONCE, representades dins del mateix Consell pels seus executius de més nivell.

A més, la supervisió i el control sobre l'activitat de l'Organització són competència exclusiva del Govern de la Nació mitjançant el Consell de Protectorat de l’ONCE, en el qual participen els ministeris de Drets Socials i Agenda 2030; Consum; Hisenda; Interior; Educació i Formació Professional; i Treball i Economia Social, així com una representació de l’Entitat.

Consell General

Des de 1982, el Consell General és elegit pels afiliats i afiliades en un procés democràtic que es duu a terme cada quatre anys. És l'òrgan encarregat de vetllar per l'estabilitat institucional i financera de l'Organització; pel compliment dels seus fins socials i de solidaritat; per la correcta administració dels seus recursos mitjançant una gestió transparent i eficient; per l'articulació de relacions institucionals i de col·laboració amb altres institucions; per la defensa dels senyals d'identitat de l'Organització i del seu estatus jurídic; pel respecte als drets humans, la participació plural de les persones afiliades i la seva plena inclusió en la societat; i per l'establiment d'unes condicions dignes de qualitat de vida per a tot el seu personal laboral.

Les últimes eleccions es van celebrar l'1 de desembre de 2022

Des d'aquest PDF pots conèixer amb detall el Consell General. En l'actualitat, el componen 11 vocals (6 homes i 5 dones) i un secretari general no conseller i no executiu, amb la qual cosa s’ajusta al principi de representació equilibrada de dones i homes. El seu perfil majoritari és una persona amb estudis universitaris, amb una funció prèvia en llocs de gestió, executius i/o en els òrgans de representació territorials. L'assignació competencial es duu a terme en funció del seu perfil i cercant l'excel·lència en l'acompliment del càrrec i, de manera complementària, rebent formació en cultura institucional i habilitats directives.

El Consell General de l’ONCE és el màxim òrgan de representació dels afiliats i de govern de l'entitat. D'aquest, en depenen directament els 17 consells territorials (un per cada comunitat autònoma), que assumeixen les competències de representació a aquesta escala autonòmica.
Responsive Image

Àrea Social. ONCE. Direcció General

 
La Direcció General de l’ONCE és l'òrgan encarregat de la gestió directa dels serveis que es presten a les persones cegues i, igualment, de l'àrea de joc; d'aquesta, en depenen una àmplia estructura territorial i els centres especialitzats per a l'atenció personal de totes les persones cegues afiliades a l'Organització.

Les estructures i els organigrames de l’ONCE responen a un model que reflecteix la diversitat en l'Entitat, dimensionat adequadament, professionalitzat, garantidor del seu caràcter unitari i cohesionat i subjecte als interessos i fins de l'Organització, amb capacitat d'adaptació al canvi, a la transformació digital, a la digitalització de processos, a la cerca de l'excel·lència i a la superació de la bretxa generacional.

A la Direcció General, li correspon la gestió ordinària de l'Entitat, per a la qual cosa executa els acords del Consell General i actua de conformitat amb els principis generals d'unitat institucional en tot el territori de l'Estat, subordinació jeràrquica, desconcentració, transparència, eficàcia, coordinació sinèrgica i vocació de servei al col·lectiu de persones afiliades.

Depenen de la Direcció General els serveis centrals, territorials i especialitzats de l’ONCE. Als serveis centrals, i sota la dependència jeràrquica del director general, hi ha tres direccions generals adjuntes (Joc, Serveis Socials per a Persones Afiliades, i Organització, Talent i Innovació i Sostenibilitat), així com vuit direccions executives i diverses unitats tècniques i assessories.
 

Estructura territorial i especialitzada

 
L’ONCE s'estructura territorialment en disset delegacions territorials (una per comunitat autònoma) i cinc direccions de zona.

En funció del volum i de les necessitats organitzatives de cadascun, aquests centres directius disposen de departaments, així com de direccions de suport i agències adscrites, segons els criteris que estableix la Direcció General. L’ONCE té presència en totes les províncies espanyoles i seu física, almenys, en totes les capitals de província.

Els centres especialitzats tenen encomanada l'organització i la gestió dels serveis, prestacions i activitats transversals que, per la seva singularitat o especialitat, es requereixen per a un compliment adequat dels fins socials de l'Organització.

Actualment són nou centres directius: els cinc centres de recursos educatius (CRE); el Centre de Tiflotecnologia i Innovació (CTI); el Servei Bibliogràfic (SBO); el Centre Logístic i de Producció de Loteria; i l'Escola de Fisioteràpia.


Aquí pots descarregar en PDF l'organigrama esquemàtic de l'ONCE

Altres
fundacions

 
A més, el Grup Social ONCE manté la seva línia fundacional amb tres fundacions més que cobreixen realitats específiques de les persones cegues:

La Fundació ONCE per a l’Atenció de Persones amb Sordceguesa (FOAPS), creada el 2007 per promoure el desenvolupament de programes adreçats a l'atenció de les necessitats específiques de les persones amb aquesta discapacitat. Depèn de la Direcció General de l’ONCE.

La Fundación ONCE del Gos Guia (FOPG), nascuda el 1990 amb l'objectiu de crear un centre d'ensinistrament de gossos pigall que respon a les necessitats de millora de l'autonomia personal dels seus afiliats. Depèn de la Direcció General de l’ONCE.

La Fundació ONCE per a la Solidaritat amb Persones Cegues de l’Amèrica Llatina (FOAL), creada el 1998 per promoure la plena integració educativa, social i laboral de les persones amb discapacitat visual de l’Amèrica Llatina. Depèn del Consell General de l’ONCE.

2023 GOBERNANZA Y TRANSPARENCIA. Foto Oncelio Torre ilunion

 

Àrea Fundacional. Fundació ONCE, i més

El vessant fundacional del Grup Social ONCE està liderat per la Fundació ONCE per a la Cooperació i Inclusió Social de Persones, l'instrument fonamental de solidaritat de l'Organització amb les persones amb altres discapacitats diferents de la ceguesa. És una entitat de naturalesa fundacional sense ànim de lucre, de caràcter beneficoassistencial i d'àmbit estatal. El Patronat és el màxim òrgan de govern de la Fundació ONCE.

En aquest, hi tenen representació, a més de l’ONCE, les diferents organitzacions nacionals de persones amb discapacitat (física, intel·lectual, sensorial…), com ara COCEMFEPlena Inclusión (abans FEAPS), CNSEFIAPASASPACEFEAFES, a més dels ministeris amb competències en aquesta matèria. També en forma part el Comitè Espanyol de Representants de les Persones amb Discapacitat (CERMI), que agrupa les principals organitzacions de persones amb discapacitat d'Espanya, que representen els 4,3 milions de persones amb discapacitat i les seves famílies que hi ha al nostre país, entre d’altres. També hi ha una comissió permanent com a òrgan delegat del Patronat i un Comitè directiu com a òrgan de gestió col·legiat.

Descarrega aquí l'organigrama en PDF de la Fundació ONCE

Àrea empresarial.
Ilunion

L’Organització suma les últimes dècades una sèrie d’empreses que, dependents de l’ONCE o de Fundació ONCE, van tractar de demostrar que la rendibilitat econòmica és compatible amb l'ocupació per a persones amb discapacitat. Aquestes empreses, agrupades sota les denominacions de Ceosa i Fundosa es van unir el 2014 per donar lloc a Ilunion, les empreses socials del Grup Social ONCE, l'objectiu principal de les quals és crear ocupació de qualitat per a persones amb discapacitat i, alhora, demostrar que els paràmetres d'excel·lència i rendibilitat són compatibles amb l'enfocament social.

Ilunion actua en més de 50 línies de negoci, agrupades en sis divisions (Serveis, Hotelera i Hospitalària, Sociosanitària, Comercialització, Consultoria i Economia Circular).

El Consell General d’Ilunion està format per 12 membres i un secretari no conseller. A més, l'equip directiu, dependent del conseller delegat està organitzat en quatre direccions corporatives (primer nivell directiu) i, a un nivell jeràrquic inferior, les direccions de les sis divisions empresarials i les direccions d’àrees. El Comitè de Direcció, òrgan col·legiat de gestió interna, està format en un 67% per persones amb discapacitat i el total està compost per un 57% de dones i un 50% d'homes.

Código ético y guía de conducta de los trabajadores y trabajadoras del Grupo Social ONCE