Editar imagen banner principal

Política de Privacitat

POLÍTICA DE PRIVACITAT DEL WEB WWW.ONCE.ES DE L’ORGANITZACIÓ NACIONAL DE CECS ESPANYOLS (ONCE)

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (en endavant, l’RGPD), en cas que l'Usuari de la pàgina Web subministri dades de caràcter personal, la política en matèria de protecció de dades de l’ONCE serà la següent:

La recollida de les dades només es farà amb el consentiment de l'Usuari perquè aquestes dades es puguin incorporar a fitxers titularitat de l’ONCE i processaments exclusivament per a la finalitat que s'especifiqui en la llegenda adjunta al formulari de recollida. Les dades obtingudes a través dels formularis corresponents seran les imprescindibles per poder prestar el servei o la informació que requereixi l'Usuari.

Com a única responsable del fitxer, l’ONCE es compromet a complir la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure de desar-les, a tractar les dades amb el grau de protecció adequat, segons el que estableix l’RGPD, i a adoptar les mesures de seguretat necessàries per evitar-ne l’alteració, la pèrdua, el tractament o l’accés no autoritzat per part de tercers que les puguin utilitzar per finalitats diferents per a les quals han estat sol·licitades a l'Usuari, tenint en compte en tot moment l'estat de la tecnologia.

En qualsevol moment l'Usuari podrà revocar el consentiment per al tractament de les seves dades, així com exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió i portabilitat de les dades, així com els drets de limitació i oposició al seu tractament, adreçant una comunicació escrita a aquesta adreça: Dirección General de la ONCE, calle Prado, 24, 28014 Madrid o un correu electrònic a dpdatos@once.es. L'exercici d'aquests drets és personal, per la qual cosa únicament l’Usuari, directament o a través d’un representant legal o voluntari, podrà exercir aquests drets respecte de les dades personals de les quals és legítim titular.

Així mateix, en compliment del que estableixen l’RGPD i la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, l’ONCE no enviarà per mitjans electrònics comunicacions publicitàries que no hagin estat consentides expressament pels Usuaris. Quan l’ONCE disposi del consentiment del destinatari per rebre comunicacions comercials mitjançant correu electrònic, a més, se l'informarà de la possibilitat d’oposar-se a la recepció de comunicacions comercials per via electrònica i del procediment per revocar el consentiment prestat, així com de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, limitació del seu tractament o oposició al tractament de les dades, així com a la portabilitat de les dades, que preveu la normativa de protecció de dades personals, i a aquest efecte se li facilitarà una adreça electrònica per exercir-hi els seus drets.