La nostra contribució als ODS

2023 ODS. Oncelio e Iguales con ODS

2023 ODS Contribución del Grupo Social ONCE a los ODS

Contribució del Grup Social ONCE als ODS

8è aniversari de l’aprovació de l’Agenda 2030 i els ODS

El Grup Social ONCE està fermament compromès amb la crida a l'acció que representen els ODS per un futur més inclusiu i sostenible, i aposta decididament per incorporar els criteris ASG (Ambientals, Socials i de Bon Govern) en tota la seva cadena de valor.

Com a quarta organització ocupadora a Espanya i primera de persones amb discapacitat al món, a través de la seva activitat diària, el Grup Social ONCE contribueix de manera sòlida al compliment d’alguns dels ODS. Tot seguit, es reflecteixen els objectius en què la contribució és més destacada, incloent-hi exemples d'iniciatives concretes i indicadors clau referits a l'últim exercici.

L'Agenda 2030 situa al centre el principi de “no deixar a ningú enrere” i reconeix expressament les persones amb discapacitat com un dels grups de població vulnerables, i fa esment d’aquest col·lectiu en diversos dels seus objectius i metes.

2023 ODS Foto Consejo General

Com contribueix el Grup Social ONCE als ODS?

Responsive Image

Garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat i promoure oportunitats d'aprenentatge durant tota la vida per a tots

Programes i iniciatives perquè les persones amb discapacitat puguin participar en el món educatiu en igualtat de condicions i desenvolupar mitjançant la formació tot el seu talent i potencial.
 
 • 5 centres de recursos educatius (CRE) de l’ONCE, dels quals es beneficien gairebé 7.400 escolars i adolescents. Ofereixen assessorament, materials adaptats i atenció directa a l'alumnat cec o amb baixa visió dels col·legis i instituts als quals donen cobertura.
   
 • 977 beques concedides per la Fundació ONCE a alumnat amb discapacitat el 2022, incloent-hi, entre d’altres, 409 beques per a joves estudiants amb discapacitat intel·lectual, en col·laboració amb diferents universitats.
Responsive Image

Aconseguir la igualtat entre els gèneres i empoderar totes les dones i les nenes

Fort compromís amb la igualtat entre dones i homes i la no-discriminació, en qualsevol àmbit, aplicant la perspectiva de gènere en múltiples programes i actuacions.
 
 • 44,3% de dones a la plantilla global del Grup Social ONCE, composta per 68.705 persones. 45% de dones en el màxim òrgan de govern.
   
 • Observatori d'Igualtat d'Oportunitats del Grup Social ONCE, per promoure la igualtat de tracte entre dones i homes cecs/cegues o amb discapacitat visual afiliats/afiliades a l’ONCE. També estén el seu àmbit d'anàlisi a tota la plantilla del Grup Social ONCE.
   
 • Projecte Dones en Mode “ON-VG” d'Inserta Ocupació, per orientar laboralment dones amb discapacitat víctimes de violència de gènere, amb l'objectiu últim que aconsegueixin una feina. En tancar l’any 2022 més de 1.600 dones havien estat ateses des de l'inici del projecte.
   
 • Llançament d'iniciatives com “Dona en Xarxa” i “ILUNION Women in Tech” a ILUNION, per potenciar el lideratge de dones no directives en llocs de gestió i incorporar dones en llocs de qualificació tècnica i àrees TIC respectivament.
Responsive Image

Promoure el creixement econòmic inclusiu i sostenible, l'ocupació i el treball decent per a tots

Generació d'oportunitats d'ocupació de qualitat per a persones cegues i amb altres discapacitats, així com també per a persones sense discapacitat, mitjançant la inversió social.
 
 • 68.705 treballadors i treballadores a finals de 2022, la qual cosa ens converteix en el quart ocupador a Espanya. 1 de cada 299 persones que treballaven al nostre país el 31 de desembre de 2022 ho feia en el Grup Social ONCE.
   
 • El 62,4% de la plantilla al tancament de 2022, 42.844 persones, tenien alguna discapacitat. Major ocupador mundial de persones amb discapacitat.
   
 • Signatura de 8.401 contractes indefinits el 2022, dels quals 1.155 van ser per a venedors/es dels productes de loteria.
   
 •  ILUNION va crear 1.000 nous llocs de treball el 2022 en les seves diferents empreses, 917 d’aquests per a persones amb discapacitat.
   
 • Creació d’11.824 ocupacions per a persones amb discapacitat a través de la Fundació ONCE el 2022, amb focus especial en la generació d'ocupació per a persones amb discapacitat amb més dificultats.
Responsive Image

Construir infraestructures resilients, promoure la industrialització sostenible i fomentar la innovació

Foment de la recerca i la innovació entorn de la discapacitat per trobar noves solucions que millorin la qualitat de vida de totes les persones amb discapacitat.
 
 • Repte “ONCE Innova Emprenedors 2022”, iniciativa col·laborativa per aconseguir noves solucions tecnològiques accessibles vinculades als àmbits d'innovació de l’ONCE.
   
 • 1,4 milions d'euros invertits en projectes d'R+D+i des de l’ONCE.
   
 • Promoció de l'emprenedoria en l'àmbit de l'accessibilitat universal a través de la Fundació ONCE. Es compta amb una acceleradora de projectes pròpia i es dona suport a projectes d'innovació social d'alt impacte de la mà d'entitats reconegudes com Ship2B.
Responsive Image

Reduir la desigualtat als països i entre aquests

Propòsit centrat en la consecució de l'autonomia personal, el benestar social i la plena inclusió de les persones amb ceguesa o altres discapacitats, sota el principi d’igualtat d’oportunitats.
 
 • Prestació d'una àmplia oferta de serveis socials a través de l’ONCE per a persones cegues o amb discapacitat visual greu en àmbits com ara educació, ocupació, rehabilitació, tecnologia adaptada, lleure, cultura, esport o comunicació.
   
 • Suport a les entitats del moviment associatiu de la discapacitat a través de convocatòries impulsades per la Fundació ONCE per al finançament de projectes: 2.584 projectes finançats el 2022 (83,6 milions d'euros) que han atès 1.017 entitats diferents.
   
 • Programes de voluntariat per a l'acompanyament i suport a persones amb discapacitat.
Responsive Image

Aconseguir que les ciutats siguin més inclusives, segures, resilients i sostenibles

Impuls de l'accessibilitat universal i el disseny per a totes les persones, per tal de facilitar espais urbans més inclusius i sostenibles.
 
 • Centre de Tiflotecnologia i Innovació de l’ONCE, referent a Espanya i al món en accessibilitat i productes de suport per a persones cegues o amb deficiència visual greu.
   
 • 12,7 milions d'euros invertits a través de la Fundació ONCE en projectes d'ajuda per millorar l'accessibilitat, destinats a entitats gestores de centres per a persones amb discapacitat, així com a particulars amb discapacitat.
   
 • Sistemes d'alertes accessibles en espais públics i privats per a persones amb pèrdua d'audició a través de la tecnologia Visualfy Places d’ILUNION Accessibilitat.
   
 • Desenvolupament del sistema Blind Explorer per promoure solucions de guiatge i orientació per a persones cegues gràcies a ILUNION Accessibilitat.
Responsive Image

Garantir modalitats de consum i producció sostenibles

Promoció del consum responsable i segur dels nostres productes i serveis, així com impuls de l'economia circular.
 
 • Adhesió als principis de joc responsable de l'Associació Mundial de Loteries (WLA) i de l'Associació de Loteries Europees (EL). El 2022 es va rebre un segell especial d’EL (European Lotteries) després d'haver aconseguit cinc certificacions consecutives. 99,18% de compliment amb els estàndards d’EL sobre joc responsable.
   
 • ILUNION Economia Circular, activitat de negoci de transport, reciclatge i valorització de residus d'aparells elèctrics i electrònics (RAEE), que alhora ha generat ocupació per a col·lectius vulnerables. 60.403 t de RAEE transportats el 2022 i 14.247 t gestionades en plantes de reciclatge. 95% residus valoritzats.
   
 • 7.400 paquets d'aliments salvats a ILUNION Hotels gràcies a l'aliança amb Too Good To Go, la qual cosa es tradueix en 19 tones menys de CO₂.
Responsive Image

Adoptar mesures urgents per combatre el canvi climàtic i els seus efectes

Compromís ferm amb la lluita contra el canvi climàtic.
 
 • Definició d'objectius de descarbonització del Grup Social ONCE a mitjà i llarg termini.
   
 • Desplegament d'accions en matèria d'eficiència energètica, energies renovables, substitució de vehicles o mobilitat sostenible, entre d’altres, per reduir les emissions de gasos d'efecte d'hivernacle derivades de la nostra activitat.
   
 • Compensació de les emissions de CO₂ finalment produïdes, en què destaca el projecte Bosc ILUNION, que permetrà l'absorció de 13.514 tones de CO₂ en els propers anys. 
Responsive Image

Promoure societats justes, pacífiques i inclusives

 • Promoció de la perspectiva de la discapacitat en diferents esferes, per facilitar l'adopció de decisions inclusives, participatives i representatives del sector de la discapacitat. Gestió interna basada en l'ètica, el bon govern i la transparència.
   
 • Estreta col·laboració amb el Comitè Espanyol de Representants de Persones amb Discapacitat (CERMI), que contribueix a l'articulació del moviment de la discapacitat a Espanya, així com a la defensa de drets de les persones amb discapacitat.
   
 • Impuls de la incorporació de la perspectiva de la discapacitat en les estratègies de sostenibilitat d'altres organitzacions mitjançant diferents iniciatives, i participació en els principals fòrums i plataformes de l'àmbit de la sostenibilitat.
   
 • Codis ètics i pautes de conducta responsable per a directius/ves i treballadors/ores de les organitzacions que componen el Grup Social ONCE.
   
 • Canal de denúncies i suggeriments en matèria ètica, penal i tributària, accessible via web per a les persones treballadores i altres grups d'interès externs.
   
 • Polítiques i mesures actives en matèria de compliment normatiu.
Responsive Image

Revitalitzar l’Aliança Mundial per al Desenvolupament Sostenible

 • Aliances amb altres organitzacions per assolir els objectius i multiplicar-ne l'impacte.
   
 • Compromís amb el Pacte Mundial de Nacions Unides i col·laboració activa en la difusió dels ODS.
   
 • Alta participació en plataformes del tercer sector, la discapacitat i l'economia social, tant a escala nacional com internacional, relacionades amb els interessos del Grup Social ONCE.
   
 • Signatura de 200 convenis de col·laboració de la Fundació ONCE amb entitats públiques i privades de diferents àmbits el 2022.